Metropol Mobilya KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Metropol Mobilya Ticaret Anonim Şirketi, ‘’metropolmobilya.com’’ web adresini kullanan ziyaretçilerin, kullanıcıların ve müşterilerinin kişisel verilerini korumak için KVK Kanununu takip etmektedir. Kişisel verilerin korunması için etik, yalın, şeffaf bir politika izleyen Metropol Mobilya, işbu politikayla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işlenen verileri, veri toplanma durumlarını, veriler için hukuki durumları, Metropol Mobilya hak ve yükümlülüklerini, Metropol Mobilya web sitesini kullanan ziyaretçilerin, müşterilerin hak ve yükümlülüklerini açık bir şekilde sunmayı hedeflemektedir.

Metropol Mobilya kişisel verilerinizi ‘’veri sorumlusu’’ olarak toplar, işler, kullanır, saklar ve sizi şeffaf olarak bilgilendirir. İşbu politika KVKK’a uygun olarak topladığımız, işlediğimiz, kullandığımız, sakladığımız veriler hakkında bilgi vermektedir. Metropol Mobilya kullanıcıları, müşterileri, ziyaretçileri aydınlatma metni çerçevesinde Metropol Mobilya web sitesi ‘’metropolmobilya.com’’ adresinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak kişisel verileri hakkında işbu politika içerisinde yer alan, KVKK’da açık olarak belirtilen durumlar hakkında bilgi alabilir.

1) Metropol Mobilya Kişisel Verilerin Toplanması

Metropol Mobilya olarak online satış kanallarımızı ziyaret eden kullanıcılardan, kullanan müşterilerden otomatik ve otomatik olmayan şekilde veri topluyoruz. Topladığımız veriler online satış kanallarımızı kullandığınız sırasında cihazınızdan gelen bilgiler, verdiğiniz bilgiler, fatura bilgileri, tahsilat bilgileri, sipariş teslim bilgileri ve diğer bilgilerden oluşuyor. İşbu politika üzerinde belirtildiği üzere Metropol Mobilya kişisel verilerin toplanması sırasında KVKK mevzuatlarına uygun olarak hareket ettiğini ifade eder.

Elektronik, sözlü, sözleşme, fatura ve diğer yollardan topladığımız kişisel verilerinizi belirli amaçlar için kullanıyoruz. Metropol Mobilya üzerinde kullanan verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak için Metropol Mobilya iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

2) Metropol Mobilya Veri İşleme Süreci

Metropol Mobilya web sitesini ziyaret eden kullanıcılara, online kanallardan Metropol Mobilya üzerinden alışveriş yapan müşterilere, Metropol Mobilya partnerlerine hizmet verebilmek için kişisel verilere ihtiyaç duyabilir. İşbu politikada belirttiğimiz üzere şirketimiz ticari faaliyetlerini planlamak, sürdürmek, gerçekleştirmek için birden fazla alanda veri işleme sürecini kullanmaktadır.

Müşterilerimize fatura teslim edebilmek, müşteri önerilerini uygulayabilmek, müşteri siparişlerini hazırlayabilmek, tüketici sorunlarına dair çözümler geliştirmek, tüketiciden tahsilat yapabilmek, reklam kampanyaları yapabilmek, promosyon sunabilmek ve benzer konular için kişisel verileri kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz.

Rızanızın açık olması durumunda kampanyalardan haberdar etmek, elektronik posta yollamak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek için kişisel verileri işleyebiliyoruz. Metropol Mobilya olarak veri işleme süreçlerinde KVKK mevzuatında belirtilen tüm hükümlere uygun olarak hareket ediyoruz.

Şirketimiz bulunduğu pazar içinde rekabet edebilmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek, kurumsal yönetimi güçlendirmek, iş ortaklarıyla çalışmalar yapabilmek, yasal hükümlülüklerini yerine getirmek için veri işleme amacına sahip olmaktadır.

KVKK Mezuatlarında yer alan sınırlara, bilgilere, ölçülere ve süre zarflarına dikkat ederek veri işleme ilkemizi devam ettiriyor ve yayınlanan işbu politika üzerinden bilgilendirme yapıyoruz.

3) Metropol Mobilya Kişisel Verilerinizin Aktarım Süreci

Metropol Mobilya ticari faaliyetlerini sürdürmek, pazar içinde verdiği hizmeti geliştirmek aynı zamanda pazarlama, muhasebe, kurumsal iletişim ve diğer departmanlarında daha iyi performans gösterebilmek için kişisel verilerinizin aktarımına ihtiyaç duyabilir. İşbu politikada belirttiğimiz üzere kişisel verilerin aktarım sürecinde KVKK mevzuatlarını takip ediyor, belirli sınır ve ölçülerin dışına çıkmıyoruz.

Kişisel hayatta gizliliğin önemini şirket olarak benimsiyor, kullanıcılarımız için KVKK mevzuatlarının yanısıra etik bir politika sunuyoruz. 
Metropol Mobilya olarak diğer ticari şirketlerden hizmet, danışmanlık, destek ve benzer hizmetlerin ifası için faydalanabiliyoruz. 
Yurtiçi ve uluslararası, kamu / özel kuruluşlar, yasal şirketler, yasal danışmanlar, yasal çözüm ortakları, yasal grup şirketleri, yetkili lojistik / altyüklenici / tedarikçi ve benzeri ortaklarımız kişisel verilerin aktarım sürecine KVK Kanuna uygun olarak dahil olmaktadır.

KVK Kanunu 5 ve 8. Maddesinde açık ve yalın olarak belirtildiği üzere istisnaların oluşması / varlığı / durumu halinde ‘’veri sorumlusu’’ Metropol Mobilya olarak kişisel verilerin aktarım sürecini ‘’açık rıza’’ alınmadan işleyebiliyor, üçüncü kişilerle paylaşabiliyoruz.

1) Kanunların açık olarak öngörmesi
2) Filli imkansızlık sonucu ortaya çıkan rızanın alınmaması durumu ve bu durumdan kaynaklı olarak bir başkasının hayatı ya da beden sağlığının korunmak durumunda olması
3) Kişisel verinin sahibi ve veri sorumlusu Metropol Mobilya arasında yapılan bir sözleşmenin oluşturulması, gerçekleştirilmesi, işlenmek durumunda olması
4) Kişisel verinin sahibinin verilerini aleni hale getirmesi
5) Veri işlemenin kanunla desteklenecek şekilde zorunlu olması, kullanmak durumunda kalması, korunmak için işlem yapılmak durumunda olması
6) Kişisel veri sahibinin yaşam haklarına, kişisel haklarına zarar vermeyecek bir durumda şirket menfaatlerine fayda sağlanabilecek olması

Metropol Mobilya Veri Toplama Süreci ve Hukuki Dayanaklarımız

İşbu politikada belirtildiği üzere Metropol Mobilya faaliyetlerini planlamak, sürdürmek ve gerçekleştirmek için kişisel veri toplama sürecine dahil olmaktadır. Şirket olarak KVK Kanununda belirtilen yasal çerçeveye, ölçülere ve zaman zarflarına büyük bir önem veriyoruz. 
Metropol Mobilya KVK Kanunu 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme amaçları, şartları, kişisel veriler hakkında belirtilen ölçülere uygun olarak politika sürdürmektedir.

Metropol Mobilya Kişisel Veri İşleme Süreci: Kişisel Veri Sahibi Hakları

Metropol Mobilya kişisel verileri işleme sürecine dahil olarak, kişisel veri sahipleri tarafından gelen talepleri mevzuata uygun olması durumunda talebin durumuna göre en geç otuz (30) gün içinde ücret talebi olmadan sonuçlandırmaktadır. 
KVK Kanununda yer alan ilkelere uygun olarak ücret öngörüldüğü durumlarda, Metropol Mobilya olarak belirlediğimiz tarife ücretini kişisel veri hak sahibinden talep etmekteyiz.

Metropol Mobilya KVK Kanuna uygun olarak veri sahipleri için aşağıda yer alan haklara saygı duyar ve hak sahiplerinden gelen talepleri kabul eder.

1) Veri sahibi tarafından kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair yalın, şeffaf bilgi
2) Veri sahibinin verilerinin işlenmesi durumunda, işlenen verilere dair açık bilgi talebi
3) Kişisel verilerin işlenme amacına uygunluk / amacını yalın ve net olarak öğrenme
4) Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar hakkında bilgi alma
5) İşlenen verilerin eksik olması, yanlış olması, düzeltilme gereği doğması gibi durumlarda bilgi / düzenleme talep etme
6) KVK Kanununda açık olarak görülen hükümleri takip ederek verilerin işlenme sebebinin kalkması ve buna bağlı olarak yok edilmesi, veri paylaşımı yapılan ortaklara bildirilmesi
7) Otomatik sistemlerden tarafından işlenen verilerin, veri sahibinin aleyhine bir durum ortaya çıkarması halinde sonucun düzeltilmesi, telafi edilmesi
8) KVK Kanunda açık olarak ifade edilen sınırların dışına çıkılması ve bu nedenden dolayı ortaya çıkan zararlar, zararların telafi edilmesi

Metropol Mobilya KVK Kanunu çerçevesinde belirlenen haklarınızı kullanmak için yazılı olarak talebinizi Metropol Mobilya web adresi ‘’metropolmobilya.com’’ adresinden alabilmektedir. Hak talebi, düzenleme ve diğer KVK Kanunu 11. Maddeden doğan haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz, işbu politika üzerinde belirtilen süre zarfları içerisinde KVK Kanuna uygun olarak belirtilen taleplere Metropol Mobilya olarak dönüş yapılmaktadır.

Metropol Mobilya Kişisel Verilerin Kimliksizleştirilmesi, Silinmesi, Yok Edilmesi

Şirket politikalarımız gereği KVK Kanunu 7. Maddeyi takip ederek, belirtilen mevzuatta yer alan sebeplerin ortadan kalkması halinde verileri kimliksizleştirme, silme, yok etme ve benzer süreçleri takip etmekle yükümlü olduğumuzu kabul ediyoruz. 
KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli 30224 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kişisel verilerin kimliksizleştirilmesi, silinmesi, yok edilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olarak hareket edilecektir.

Metropol Mobilya olarak yasal yükümlülüklerden ortaya çıkan durumu takiben 3 (üç) ay içerisinde kişisel verileri siliyor, yok ediyor ya da kimliksiz hale getiriyoruz.

İşbu politikada aşağıda belirtildiği üzere:

1) Kişisel veri sahibine dair işlenen verilerin, işlenme sürecine dair bütün nedenleri ortadan kalkmışsa, talep doğrultusunda kişisel veriler silinir, yok edilir ya da kimliksiz hale getirilir. Bu talebi Metropol Mobilya 30 gün içinde sonuçlandırmakta ve geri dönüş yapmaktadır.
2) Veri işleme sürecine dair somut durumların ortadan kalktığı veri sahibine dair veriler için daha önce aktarılan veriler üçüncü kişilere Metropol Mobilya tarafından bildirilir ve yönetmelik takip edilir.
3) Kişisel veri sahibinin talebinin incelenmesi sonrasında, veri işlenme şartları tamamen ortadan kalkmamışsa, Metropol Mobilya olarak KVK Kanunu 13. Maddenin üçüncü fıkrasını takip ederek talebi reddediliriz. Metropol mobilya tarafından ret cevabı otuz(30) gün içinde kişisel veri sahibine yazılı ya da elektronik olarak iletilmektedir.

info@metropolmobilya.com

Başvuru Formu